Stavební dozory na stavbách

Autorský dozor stavby rodinného domu

Autorský dozor projektanta při výstavbě rodinného domu, je služba, kterou zajišťuje projektant. Účelem této formy dozoru je kontrola dodržování projektu při stavbě, použití projektem předepsaných výrobků a materiálů. V případě jejich záměny dozor porovná charakter změny a posoudí, zda je možné změnu realizovat a jaké další vlivy na stavbu změna vyvolá.

Autorský dozor na stavbě zejména

 • kontroluje soulad realizace se schválenou projektovou dokumentací
 • poskytuje vysvětlení k dokumentaci
 • operativně řeší problémy, detaily vzniklé vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby
 • povoluje změny a odchylky od schváleného projektu
 • dohlíží nad průběhem potřebných zkoušek a kontrol, v opodstatněných případech osobní účastí
 • zpracovává dokumentace schválených změn technického řešení, pokud změnu nelze zdokumentovat do stavebního deníku
 • spolupracuje s technickým dozorem a dodavatelem stavby při řešení problémů
 • kontroluje technologii provádění navržených částí stavby
 • spolupracuje s dodavatelem stavby při technickém řešení detailů
 • provádí zápisy do stavebního deníku
Autorský dozor neřeší problémy související s cenou, termíny výstavby, provozní vztahy ani vztahy účastníků stavby.
Autorský dozor je zahájen na základě vyzvání stavebníkem a vykonává svou činnost dle potřeby stavby, je honorován podle hodinové sazby.
Více o autorském a stavebním dozoru

Stavební dozor stavby rodinného domu

Na základě stavebního zákonu č.183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy /stavby pro bydlení/ může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb. S těmito činnostmi souvisí celá řada pojmů jako je Stavební deník, sledování kvality prací, kompletace předepsaných zkoušek, užívání stavby, komunikace se stavebním úřadem a dalších definovaných Stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

Stavební dozor před započetím stavby:

 • konzultace stavebního záměru
 • zajištění projektové dokumentace
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
 • vyřízení stavebního povolení
 • asistence při uzavření smlouvy o dílo
 • zastupování investora při jednání s dodavatelem a úřady
 • pomoc při výběru technologií, materiálů a doplňků

Stavební dozor během stavby:

 • zajišťuje soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo
 • dohlíží nad kvalitou prováděných prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • dohlíží nad dodržováním časového plánu výstavby
 • kontroluje čerpání finančních prostředků dodavatelem
 • kontroluje dílčí stavební práce, ověřuje oprávněnost dílčí fakturace
 • vypracovává soupis vad a nedodělků
 • kontroluje odstranění zjištěných nedostatků
 • konzultuje práce prováděné nad rámec smlouvy o dílo
 • zápisy do stavebního deníku
 • kontroluje požadované zkoušky dle platných norem
 • zajišťuje kolaudaci stavby

  • Proč stavební dozor?

   Při stavbě rodinného domu proti sobě většinou stojí dva odlišné zájmy. Investor samozřejmě chce co nejlépe a nejkvalitněji bydlet, naproti tomu stavební firma chce postavit dům co nejlevněji. Někdy ovšem úspory mohou být na úkor právě kvality stavby, ale stavebník laik to bohužel většinou nepozná. A právě proto je kvalitní stavební dozor pro stavbu nezbytností. Práce osoby vykonávající stavební dozor začíná již před samotným začátkem stavby, neboť tento odborník je vám schopen poradit již ve fázi projektu, díky čemuž se můžete vyhnout nevhodným řešením, která by v budoucnu mohla být zdrojem problémů. Stavební dozor při stavbě sleduje stejné zájmy jako investor, pomůže vybrat vhodné dodavatele, při realizaci stavby dohlíží na kvalitu prováděných prací, se zvýšenou pozorností sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby.

   Při výběru kvalitního stavebního dozoru je dobré ověřit uváděné reference, nejdůležitější vlastností vybraného odborníka by měla být zkušenost. Dlouhá praxe v technickém oboru a velký počet dozorovaných staveb by měly být zárukou toho, že se vybraná osoba setkala se všemi možnými stavebními řešeními a z nich vyplývajícími možnými problémy. Projekt stavby rodinného domu s sebou nese mnoho rizik a často se můžete setkat s případy staveb, které končí u soudu. Důvodem jsou většinou nekvalitně odvedené stavební práce nebo krachující stavební firmy.


   Stavba rodinného domu:

   Nejčastěji spory mezi investorem a dodavatelem vznikají samozřejmě kvůli financím. Každý projekt by měl být postaven na kvalitní smlouvě o dílo, jejíž nedílnou součástí je přesný položkový rozpočet. Pokud se stane, že tato část smlouvy chybí, hrozí nebezpečí, že původně dohodnutá cena bude dodavatelem z různých důvodů navyšována. Je v kompetenci stavebního dozoru, aby zhodnotil, zda zamýšlené změny cen jsou odůvodnitelné a investor by na ně měl přistoupit. V této situaci může stavební dozor sloužit jako arbitr, jehož cílem je udržet dobré vztahy mezi investorem a dodavatelem.

   V průběhu stavby také může dojít k naprosto zásadním chybám dodavatelské firmy, které mohou ohrozit celý projekt. Těmto situacím může zabránit kvalitní dohled nad technologií prováděných prací. Dozor by měl fungovat u stavby od samého počátku, pokud je povolán až v okamžiku, kdy je třeba vyřešit vzniklý problém, pak bývá většinou pozdě. Náklady na stavební dozor mohou být mnohonásobně vyváženy zárukou kvalitně odvedené práce.

   Funkci stavebního dozoru často nabízí sami dodavatelské firmy. Toto řešení je vzhledem ke vztahu stavebního dozoru k dodavateli naprosto nevhodné. Stavební dozor musí hájit zájmy investora a hlídá zejména dodavatele, aby nedocházelo k chybám nebo nadhodnocování cen prováděných prací.

Projekty staveb

Provádíme projekty rodinných domků, průmyslových a výrobních hal a ostatních pozemních staveb včetně stavebních úprav a rekonstrukcí.

více

Stavební dozor

Na námi vytvořené projekty i projekty ostatních projekčních kanceláří zajišťujeme stavební dozor. Na vlastní projekty provádíme i autorský dozor.

více

Realizace

Ve spolupráci s partnerskými stavebními firmami provádíme výstavbu hrubých staveb i staveb formou "na klíč" dne našich projektů.

více

Inženýring

Pro naše klienty zařídíme přípravné předprojektové práce jako jsou: vyjádření správců sítí, stavební povolení, kompletní jednání s úřady a další.

více